Regulamin serwisu internetowego www.koszulkazpomyslem.pl

I. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego T-shirtDruk.pl | Koszulkazpomyslem.pl;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.T-shirtDruk.pl, www.koszulkazpomyslem.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy T-shirtDruk.pl a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.koszulkazpomyslem.pl | www.T-shirtdruk.pl

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.T-shirtDruk.pl oraz www.koszulkazpomyslem.pl, prowadzony jest przez Gabiz Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku, ul. Chopina 14b, kod pocztowy 87-800, NIP: 8883140292, zarejestrowany w sądzie Rejonowym w Toruniu, VII wydział gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000778778, REGON: 382911205.

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

- zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

- warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

- zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: dostęp do internetu

6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa KoszulkaZpomyslem.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które nie ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu KoszulkaZpomyslem.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu

Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

KoszulkaZpomyslem.pl może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w  szczególności, gdy Klient:

- podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

- dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów sklepu internetowego,

- dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez KoszulkaZpomyslem.pl za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię KoszulkaZpomyslem.pl

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne 

i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

- niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

- niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla KoszulkaZpomyslem.pl

- korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową KoszulkaZpomyslem.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.Towary prezentowane w sklepie są nieprefabrykowane i wykonane na indywidualne zamówienie klienta. 

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.

6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z  KoszulkaZpomyslem.pl Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

8. Średni czas realizacji zamówienia wynosi od 2-7 dni roboczych. W okresie zwiększonej liczby zamówień (święta, cykliczne wydarzenia itp.) czas realizacji może się wydłużyć do 14 dni roboczych. 

9. W przypadku zakupu produktów z logo "Odjazdowy Bibliotekarz" na podstawie umowy współpracy pomiędzy GABIZ Sp. z o.o.  a  Fundacją Normalne Miasto - Fenomen, KRS 000327680 -  Klient oświadcza,  iż wyraża zgodę na przesłanie danych dot. zamówienia zakupu produktów z logo "Odjazdowy Bibliotekarz" do niniejszej fundacji tj. imię nazwisko, adres mail, informacje o koszcie zakupu oraz produkcie zakupionym. 

 

V. DOSTAWA

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:

- Poczty Polskiej

- Firmy kurierskiej

- Paczkomatów

Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w naszym sklepie: GABIZ Sp. z o.o., ul. Chopina14b, 87-800 Włocławek Polska,  Pon-Pt w godzinach: 8.00-16.00

Koszty dostawy wynoszą: Kurier: INPOST 19 zł | DHL: 23zł,  Poczta Polska - list polecony - 12zł, Paczkomaty InPost: 14zł. Koszty dostawy zostaną naliczone w czasie składania Zamówienia.

3. Termin realizacji dostawy wynosi:

  •  Kurier: 1-2 dni robocze,
  •  Poczta Polska, InPost: do 3 dni roboczych licząc od dnia zrealizowania zamówienia.

4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu KoszulkaZpomyslem.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.

5. Zamówienia powyżej 10 sztuk są pakowane zbiorczo.

6. Zamówienia są pakowane w materiały zabezpieczjące (folia bąbelkowa, pudełko itp). Zalecamy dokładne sprawdzenie zawartości odebranej przesyłki w obecności kuriera lub innego dostawcy przesyłki.

7. Zamówienia w których znajdują się szklane elementy (kubki) zawsze są wysyłane za pośrednictwem kuriera ze specjalnym oznaczeniem ,,uwaga szkło". Klienci są zobowiązani do sprawdzenia przesyłki przy kurierze w celu złożenia reklamacji jeżeli przesyłka zostanie dostarczona uszkodzona.

8. W okresach świątecznych, wzmożonej ilości zamówień realizowanych przez sklepy internetowe, czas realizacji zamówienia i wysłki mogą ulec wydłużeniu.

 

VI. CENY I METODY PŁATNOŚCI

1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

- przelewem

- płatnością w systemie PayU

W momencie złożenia zamówienia

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Gabiz Sp. z o.o. KoszulkaZpomysłem.pl, Chopina 14b, 87-800 Włocławek, biuro@t-shirtdruk.pl, info@koszulkazpomyslem.pl, Telefon: 501 45 45 33) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku spełnienia warunków odstąpienia od umowy będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: GABIZ Sp. z o.o., ul. Chopina 14b, 87-800 Włocławek, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

- umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

Wzór odstąpienia od umowy jest dostępny pod następującym linkiem: 

http://t-shirtdruk.pl/pomoc/pouczenie-o-odstapieniu-od-umowy

VIII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

1. T-shirtDruk.pl | KoszulkaZpomyslem.pl jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres:  Gabiz Sp. z o.o., ul. Chopina 14b 87-800 Włocławek, info@koszulkazpomyslem.pl. KoszulkaZpomyslem.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

KoszulkaZpomyslem.pl nie jest producentem Towarów. KoszulkaZpomyslem.pl nie ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru. Producent może ponosić odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

3. KoszulkaZpomyslem.pl zastrzega:

- po złożeniu zamówienia przez klienta i zmianie statusu na "W trakcie realizacji" KoszulkaZpomyslem.pl nie ma obowiązku uwzględniania zmian w zamówieniu przekazywanych przez klienta

- kolory odzieży dostępne w ofercie sklepu KoszulkaZpomyslem.pl z przyczyn technicznych oraz operacyjnych mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistego koloru tkaniny. Wynika to z różnić w wyświetlaniu kolorów na różnych ekranach komputerów oraz odstępstwa w kolorystyce u różnych producentów tekstyliów

- wizualizacja produktu oraz nadruku zawarta w aplikacji internetowej http://t-shirtdruk.pl/projektuj# ma charakter przybliżony i stanowi jedynie ilustrację rzeczywistego wyglądu produktu oraz rzeczywistego wyglądu nadruku. 

- możliwość zaistnienia rozbieżności  pomiędzy rozmiarami w danych, ogólnie przyjętych grupach rozmiarowych (XS, S, M, L, XL, XXL) do 15% wymiarów w danej grupie rozmiarowej. Wynika to z rozbieżności w danych grupach rozmiarowych wśród producentów tekstyliów, z których produktów korzysta KoszulkaZpomyslem.pl

- dostawa odbywa się zazwyczaj w terminie 3-4 dni roboczych od zmiany statusu zamówienia z „Oczekujące” na „Zrealizowano”. KoszulkaZpomyslem.pl zastrzega sobie, że okres ten ze względów produkcyjnych może bez wcześniejszego poinformowania Nabywcy wydłużyć się do 14 dni roboczych od otrzymania przez Nabywcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

- Podczas produkcji na koszulkach i bluzach kolorowych rzeczą naturalną mogą być widoczne ślady impregnatu. Według wszelkiej wiedzy i doświadczenia jakie posiadamy ślady te powinny zejść przy pierwszym praniu. Wada często wynika z koloru tekstyliów - barwnika użytego przez producenta odzieży, na jakim drukujemy. Podczas wygrzewania impregnat może powodować takowe przebarienia, których podczas produkcji z reguły nie usuwamy. Pranie powinno odbywać się przy spełnieniu zasad, które prezentujemy na metce: 30-40st Celsjusza, bez wirowania, pranie "lewej" stronie. 

- Sklep ma prawo odmówić realizacji zamówienia w przypadku, gdy zamówione zostaną produkty bez jakiegokolwiek nadruku. Sklep nie prowadzi sprzedaży samych tekstyliów oraz innych artykułów bez nadruku. 

- Sklep ma prawo odmówić realizacji zamówienia za pobraniem w przypadku uzasadnionego podejrzenia nieodebrania produktów przez Klienta. Maksymalna wartość pobrania wynosi 150zł brutto a realizacja odbywa się po uprzednim kontakcie z klientem drogą tel.  i/lub mailową celem weryfikacji tożsamości Klienta oraz jego wiarygodności. Sklep może wystąpić o zaliczkę w przypadku konieczności zamówienia  większej ilości towaru. 

 

IX. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. KoszulkaZpomyslem.pl podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić KoszulkaZpomyslem.pl o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres:  Gabiz Sp. z o.o.,  ul. Chopina 14b, 87-800 Włocławek, biuro@t-shirtdruk.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5. KoszulkaZpomyslem.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy KoszulkaZpomyslem.pl a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy KoszulkaZpomyslem.pl a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

pokaż koszyk
0produkt w koszyku
0PLNłącznie
0%rabatu
złóż zamówienie

Metody płatności

facebook