"Kubek dla Babci, Dziadka"

REGULAMIN KONKURSU "Kubek dla Babci/Dziadka"

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem KONKURSU "Kubek dla Babci/Dziadka" (zwanym dalej “Konkursem”), jest firma GABIZ Sp. z o.o.  ul. Chopina 14 b, 87-800 Włocławek

 (zwany dalej „Organizatorem”)
2. Fundatorem nagród jest Organizator.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
4. Konkurs jest prowadzony na stronie https://web.facebook.com/koszulkazpomyslem.polska/ (zwanej dalej “Fanpage”) 
§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.

2. Warunkiem wzięcia udziału jest:
a. Posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,
b. Zaznaczenie “Lubię to” na Fanpage
c. Udzielenie zgody na dostęp do publicznych informacji udostępnianych w Profilu
d. Polecenie konkursu znajomym 

e. Zalogowanie się na sklepie Organizatora i stworzenie przy pomocy wbudowanego Edytora  na stronie www.koszulkaZpomyslem.pl własnego projektu na białym kubku. Projekt powinien być tematycznie związany z dniem babci i/lub dziadka.

f. Udostępnienie linka zaprojektowanego kubka na Fanpage'u Organizatora pod postem konkursowym. 

g. Jury konkursowe po  zakończeniu konkursu  w ciągu 72 godzin od zakończenia konkursu poinformuje na stronie Fanpage'u o decyzji Jury i liście osób nagrodzonych w konkursie.

 

3. Konkurs trwa od dnia 02.01.2017 godz. 10:00 do 10.01. 2017 do godz.23:59. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.
§ 3. NAGRODA
1. Nagrodą główną w Konkursie jest realizacja i wysyłka  kubka wg zadanego projektu, stworzonego na stronie: www.koszulkazpomyslem.pl  przez uczestnika konkursu i umieszczenie linka do stworzonego projektu na Fanpage'u sklepu pod postem konkursowym. 

2. Nagrodami dodatkowymi są kody rabatowe (w wysokości 40%) na zakupy w sklepie www.koszulkazpomyslem.pl
3. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Po zakończeniu konkursu Jury wybierze 15 projektów z puli uczestników konkursu, którzy spełnili wymagane warunki. 5 wyłonionych osób otrzyma kubki 300ml standard biały z nadrukiem,  10 innych osób otrzyma kod rabatowy - 40% upustu - na zakupy w sklepie www.t-shirtdruk.pl.
2. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail podany w Profilu lub – w razie braku możliwości skontaktowania się – poprzez wiadomość wysłaną na Facebooku

3. Informacja o wygranej Nagrodzie Głównej zostanie przesłana Zwycięzcom w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.
4. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom na koszt Organizatora w siedzibie sklepu w Łodzi, przy ul. Rokicińskiej 156 lub wysłane przesyłką dostarczoną tylko i wyłącznie w obrębie granic Polski. 
5. W celu przekazania Nagród, Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, powinien przesłać w wiadomości zwrotnej adres oraz telefon odbiorcy nagrody.
6. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana.
7. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na stronie na Fanpage'u.
8. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 5 dni roboczych od daty przesłania danych adresowych.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

11. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

§ 5. REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Darmowa koszulka konkurs na Facebooku”

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się Regulamin Sklepu www.koszulkaZpomyslem.pl oraz  przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage'u

 

 
pokaż koszyk
0produkt w koszyku
0PLNłącznie
0%rabatu
złóż zamówienie

Metody płatności

facebook